DIJAGNOZA FETONEONATALNE ALOIMUNE TROMBOCITOPENIJE I USPJEŠNO LIJEČENJE INTRAVENSKIM IMUNOGLOBULINIMA

2 / 100

Miljenka Lemac, Berivoj Mišković

Klinika za ginekologiju i porodništvo KB-a “Sveti Duh”

Ključne riječi: fetalna i neonatalna aloimuna trombocitopenija, antitrombocitna antitijela, HPA-1a, intravenski imunoglobulini


SAŽETAK. U prikazu slučaja je opisan dijagnostički postupak i uspješno liječenje fetoneonatalne aloimune trombocitopenije (FNAT) kod trudnice koja je u prethodnoj trudnoći rodila dijete sa teškim oblikom ove bolesti. Dijagnoza FNAT postavljena je postnatalno dokazom anti-HPA-1a antitrombocitnih protutijela kod HPA-1a negativne majke i oca koji je bio HPA-1a /a pozitivan homozigot. Novorođenče je zbog izraženih petehijalnih krvarenja i teške trombocitopenije (19
× 109 /L) liječeno transfuzijama trombocita i kortikosteroidima. U ovoj trudnoći je, s obzirom na ishod prethodne trudnoće, indicirano liječenje intravenskim imunoglobulinima (IVIG). Liječenje je trajalo od 20. do 35. tjedna jedanput tjedno u dozi 1 g /kg tjelesne težine majke. Trudnoća je protekla bez fetalnih i majčinskih komplikacija, a elektivnim carskim rezom je u 36. tjednu porođeno žensko vitalno dijete 3720 g. Izostanak kliničkih simptoma FNAT te uredan
nalaz trombocita iz pupkovine (146 × 109/L) i negativan direktni test na antitrombocitna protutijela IgG i imunofl uorescentna antitrombocitna protutijela ukazuju na optimalan terapijski učinak s IVIG. S obzirom da FNAT u dijagnostičkom i terapijskom smislu ne spada u kliničku rutinu korisno je objavljivanje i prikupljanje pojedinačnih slučajeva ove rijetke bolesti.