UTJECAJ INTRAVENSKOG DAVANJA OKSITOCINA NA HEMODINAMIKU I IZMJENU PLINOVA TIJEKOM CARSKOG REZA KOD OPĆE I SPINALNE ANESTEZIJE

2 / 100

Kresimir Reiner, Josip Juras, Marko Čačić, Slobodan Mihaljević

Ključne riječi: oksitocin, carski rez, plućna hemodinamika, izmjena plinova

SAŽETAK. Premda su brojne studije dokazale hemodinamske učinke oksitocina, u literaturi nema podataka o učinku oksitocina na plućnu hemodinamiku i izmjenu plinova. Cilj ove studije jest pok azati učinak intravenskog oksitocina na plućnu hemodinamiku i saturaiju arterijske krvi kisikom u pacijentica za carski rez te utvrditi postoji li razlika u saturaciji arterijske krvi kiskom između opće i spinalne anestezije nakon intravenske primjene oksitocina. Ispitanici i metode. 215 pacijentica za elektivni carski rez je uključeno u studiju. Pacijentice su randomizirane u dvije skupine s obzirom na tip anestezije: spinalna ili opća anestezija. Nakon isključivanja pacijentica s povećanim intravaskularnim gubitkom volumena te pacijentica koje su primile standardne doze oksitocina, 70 pacijentica (35 po skupini) je ostalo za statističku analizu. Pacijentice u obje skupine su primile 10 IJ oksitocina intravenski u bolusu te 10 IJ oksitocina infuziji kroz 3 minute nakon klemanja pupkovine. Vrijednosti saturacije krvi kisikom su bilježene tijekom cijelog operativnog zahvata te su uspoređene između obje skupine. Rezultati. Saturacija arterijske krvi kisikom je opadala značajno češće te u većoj mjeri u skupini pacijentica koje su primile opću anesteziju za carski rez. (P < 0,05). Zaključci. Pad saturacije kisikom u arterijskoj krvi je unutar sigurnosnog ranga kod zdravih pacijentica u terminu tijekom carskog reza u općoj ili spinalnoj anesteziji. Potrebne su dodatne studije u pacijentica sa rizičnim faktorima kako bi se utvrdila sigurnost oksitocina u tih pacijentica.